SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

ปรัชญาสิ่งแวดล้อม/ นโยบายสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาสิ่ิ่งแวดล้อม

เราเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมและผู้คน ด้วยการทำให้พนักงานทุกคนของเราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และยึดถือความสำคัญของธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

นโยบายสิ่งแวดล้อม

  1. เราจะพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งจะดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  2. เราจะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกๆกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์ และบริการ
  3. นอกเหนือจากการมีส่วยร่วมในการประหยัดพลังงาน และลดแรงงานในอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทยังคงผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  4. เพื่อให้บบรลุนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ พนักงานทุกคนจะส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เราจะทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ามายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ และจะทำตามและแก้ไขตามความจำเป็น
  5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานรวมถึง บริษัทในเครือ นอกจากนี้เรายังแจ้งให้กัยบริษัทคู่ค้าของเราให้เข้าใจและให้ความร่วมมือ
  6. ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกคน และพัฒนาจิตวิญญาณของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

1 ตุลาคม 2560
H. IKEUCHI & CO., LTD.
Shiro Nakai, President & COO