SIAM IKEUCHI CO., LTD.

ประกาศ

สำหรับหัวฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภายในถังหมัก ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ Storage Tank ทั้งก่อน และหลังใช้งานเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์

September 15, 2021

ข่าวสารและประกาศ